Menu Close

REGLEMENT

Reglement College van Medisch Immunologen (CMI)

Versie september 2020

1. Missie

Het College van Medisch Immunologen behartigt de belangen van het vakgebied medische immunologie in de gezondheidszorg om voor patiлnten met immuun-gemedieerde aandoeningen en/of therapieлn een optimale medische behandeling mogelijk te maken.

Daartoe rekent het CMI tot haar takenpakket: het coцrdineren en stimuleren van alle aspecten van de opleiding en registratie van de laboratoriumspecialisten medische immunologie (voorheen medisch immunologen); het visiteren van opleidingsinstituten; het bevorderen van en toezicht houden op de kwaliteit van uitvoering van de medische immunologie; het visiteren van laboratoria die medisch immunologische diagnostiek uitvoeren; onderwijs en (na)scholing ten behoeve van het vakgebied (medische) immunologie; public relations voor de medische immunologie; contacten met overheid voor belangenbehartiging; contacten met andere beroepsverenigingen voor samenwerking en afstemming.

Bij de uitvoering van deze taken wordt het CMI ondersteund door de volgende Commissies “Commissie Opleiding en Registratie”, “Commissie van Auditoren”, “Commissie Richtlijnen” en “Commissie Validatie, als ook de redactieraad van de CMI-website.

2. Leden

Het CMI onderscheidt 3 categorieлn van leden. Register leden zijn laboratoriumspecialisten medische immunologie, geregistreerd als actief lid in het landelijk Register Laboratoriumspecialisten Medische Immunologie. De laboratoriumspecialisten medische immunologie in opleiding zijn kandidaat-register lid. Registratie en lidmaatschap als register lid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Niet-register leden zijn laboratoriumspecialisten medische immunologie van wie registratie is verlopen, andere laboratoriumspecialisten en medisch specialisten. Overige leden zijn geпnteresseerden die niet kwalificeren als niet-register lid. Het lidmaatschap wordt beлindigd als betreffend lid opzegt. Tijdens het (kandidaat)lidmaatschap is ieder lid contributieplichtig, waarbij de hoogte van contributie en de rechten zijn beschreven in het document “Rechten en plichten CMI-lidmaatschap” (zie bijlage 1). Het College van Medisch Immunologen zal tenminste 1x per jaar vergaderen.

3. Bestuur

Het bestuur bestaat uit maximaal 4 CMI-leden, waarvan minimaal 2 leden uit een universitair medisch centrum (UMC) en minimaal 1 lid uit een algemeen ziekenhuis, en tenminste uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Kandidaatbestuursleden worden in de algemene CMI vergadering benoemd, al dan niet op voordracht van het CMI-bestuur. Wijzigingen in de bestuurssamenstelling worden naar het bestuur van de NVvI gecommuniceerd.

Benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar. Het bestuur draagt zorg voor een gespreide uittreding van zittende leden.

Het bestuur zal tenminste 4x per jaar vergaderen; naar wens zullen commissies en werkgroepen uitgenodigd worden om specifieke thematiek te bespreken.

4. Contact NVvI bestuur

Het bestuur van de NVvI heeft structureel een plek ingeruimd voor een laboratoriumspecialist medische immunologie, ic een CMI-lid. Het CMI draagt hiertoe uit haar midden een kandidaat voor, waarbij volgend op voordracht van het bestuur van de NVvI, de leden van de NVvI deze voordracht accorderen in de algemene ledenvergadering van de NVvI.

Indien er vanuit de NVvI-leden een tegenkandidaat voorgesteld wordt, dient deze geregistreerd laboratoriumspecialist medische immunologie te zijn.

Het bestuurslid/CMI-lid informeert het NVvI-bestuur over de plannen en verrichtingen van het College en informeert gevraagd en ongevraagd het CMI-bestuur omtrent de relevante plannen en verrichtingen van het NVvI-bestuur.

5. Externe vertegenwoordiging:

Het CMI vaardigt leden af om plaats te nemen in voor het vakgebied relevante landelijke besturen en commissies. Deze afvaardiging geschiedt in overleg met de betreffende instantie en kan geлffectueerd worden na toestemming van het CMI-bestuur. Een dergelijke vertegenwoordiger is derhalve verantwoording over het functioneren in dergelijke organen verschuldigd aan het CMI-bestuur. De zittingstermijn is conform hetgeen aangegeven door de betreffende instantie, in geval daar geen termijn genoemd wordt, geldt het vigerende CMI-beleid voor besturen en commissies van 3 jaar, met 1x verlenging van 3 jaar. Voorbeelden van relevante instanties zijn: SKML (en de onderdelencommissies van de SKML), RVA, FMLS etc.

6. Financiën

De penningmeester van het CMI is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de NVvI. De penningmeester van het CMI verstrekt daartoe vóór 1 november aan de penningmeester van het NVvI-bestuur de winst- en verliesrekening van het afgesloten boekjaar, voorzien van een overzicht van de boekingen van de inkomsten en de uitgaven. De penningmeester van de NVvI legt jaarlijks op de ALV van de NVvI over het financiлle beleid van het CMI rekening en verantwoording af.

De inkomsten van het CMI bestaan uit contributie- en (her)registratiegelden van de leden, alsmede middelen die het CMI verwerft door het organiseren van symposia en dergelijke die specifiek zijn voor de medische immunologie, en door sponsoring.

Vanwege het heffen van een eigen contributie wordt vanuit het NVvI-bestuur geen limiet ten aanzien van de financiлle reserves opgelegd. In relevante gevallen kan het NVvI-bestuur besluiten het CMI met extra gelden te steunen in haar activiteiten. Het CMI zal daartoe een gefundeerde aanvraag bij het bestuur indienen.

7. Besluitvorming

Binnen het CMI-bestuur worden besluiten genomen op basis van een meerderheid van stemmen; bij gelijke verdeling van de stemmen, beslist de voorzitter.

Binnen de algemene CMI-vergadering worden besluiten genomen op basis van een meerderheid van stemmen. Indien een lid verhinderd is, kan een stem per machtiging via een collega-lid uitgebracht worden. Er dient door tenminste 1/3 van de leden een stem uitgebracht te zijn. Er kan door het CMI-bestuur of de algemene CMI-vergadering besloten worden een stemming elektronisch (e-mail) te laten plaatsvinden met een minimale responstermijn van 2 weken. Ook dan wordt een besluit genomen op basis van een meerderheid van stemmen waarbij door tenminste 1/3 van de leden een stem is uitgebracht.

Laboratoriumspecialisten medische immunologie in opleiding, zijnde kandidaatleden, hebben geen stemrecht op individuele basis, maar kunnen als groep één stem uitbrengen.

Ondersteunende commissies

COR – Commissie Opleiding en Registratie

Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden

De COR stelt de voorwaarden op voor de opleiding tot laboratoriumspecialist medische immunologie. Zij keurt de opleidingsplannen en toetst de kennis en de deskundigheid van de kandidaten gedurende en aan het einde van de opleiding via een mondeling en schriftelijk examen. Een succesvolle afronding van de opleiding resulteert in het bijschrijven in het Register Laboratoriumspecialisten Medische Immunologie.

De COR toetst de kennis en deskundigheid van geregistreerde laboratorium-specialisten medische immunologie via een herregistratieprocedure.

De opleiding tot laboratoriumspecialist medische immunologie wordt vormgegeven binnen opleidingseenheden. De COR stelt hiervoor de voorwaarden, beoordeelt de kwaliteit van de opleidingseenheden en erkent de (deel) opleider(s) verantwoordelijk voor de opleiding.

Samenstelling en Lidmaatschap

De COR is samengesteld uit:

* 4-6 laboratoriumspecialisten medische immunologie die opleider, plaatsvervangend- of mede-opleider zijn; er wordt gestreefd naar een evenredige participatie uit de verschillende opleidingscentra.

* Één klinisch immunoloog die betrokken is bij de opleiding tot laboratoriumspecialist medische immunologie.

* Één laboratoriumspecialist medische immunologie in opleiding.

De COR is samengesteld uit vertegenwoordigers uit UMC’s en algemene ziekenhuizen.

Het lidmaatschap van de COR is voor een periode van vijf jaar en kan eenmalig verlengd worden met een periode van vijf jaar. De laboratoriumspecialist medische immunologie in opleiding is alleen gedurende zijn/haar opleiding lid van de COR.

Nieuwe leden voor de COR worden (in functie: voorzitter, secretaris, lid) voorgedragen door de COR en benoemd door het bestuur van het CMI. De commissie draagt zorg voor een gespreide uittreding van zittende leden.

CVA – Commissie van Auditoren

Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden

In de CVA hebben alle Raad voor Accreditatie (RVA) auditoren zitting die volgens de scope van de medische immunologie laboratoria auditeren. Binnen de CVA vindt afstemming plaats ten aanzien van de interpretatie van normen en wijze van auditeren.

De leden van de CVA kunnen free lance ingezet worden door de RVA voor het beoordelen van medische laboratoria volgens de ISO 15189 norm.

De voorzitter van de CVA vormt de brug naar de RVA en heeft zitting in de ISO 15189 begeleidingsgroep. Veel voorkomende problemen en vraagstukken van auditoren, zoals besproken in de CVA bijeenkomsten, kunnen via de voorzitter in deze begeleidingsgroep worden ingebracht.

De CVA komt minimaal 2x per jaar bij elkaar om de wijze van beoordelen tussen de auditoren op elkaar af te stemmen. Veel voorkomende vraagstukken en onduidelijkheden in de ISO 15189 norm en praktische vraagstukken die men tegen komt bij de beoordelingen worden in deze bijeenkomsten besproken.

De CVA kan voorstellen doen voor te adapteren of te ontwikkelen beroepsrichtlijnen aan het CMI-bestuur en/of de Commissie Richtlijnen. Het CMI-bestuur legt de aangepaste of nieuwe richtlijnen voor aan de algemene CMI-vergadering (najaarsvergadering) voor het al dan niet opnemen in de veldnorm van de beroepsgroep. De voorzitter van de CVA draagt vervolgens zorg voor aanpassing van de veldnorm op de CMI-website en communiceert de aanpassing naar de RVA.

Samenstelling en Lidmaatschap

Leden van CVA zijn:

* Geregistreerd als laboratoriumspecialist medische immunologie,

* Werkzaam als RVA auditor,

* Geselecteerd op vakdiscipline om als groep het gehele werkterrein van de medische immunologie af te dekken.

Voor de CVA wordt geen aftreedschema gehanteerd, daar langduriger lidmaatschap gewenst is vanwege de aard van de werkzaamheden.

Nieuwe leden voor de CVA worden (in functie: voorzitter, lid) voorgedragen door de CVA en benoemd door het bestuur van het CMI.

Commissie Richtlijnen

Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden

De Commissie Richtlijnen ziet toe op het ontwikkelen en bijhouden van eigen richtlijnen en deelname aan ontwikkeling van richtlijnen van andere specialismen. Alle leden van het CMI kunnen onderwerpen voor richtlijnontwikkeling of herziening aandragen. Zij kunnen zich met een voorstel richten tot de Commissie Richtlijnen. De commissie zal in samenspraak met haar leden een besluit nemen of het voorstel verder zal worden uitgewerkt en experts uitnodigen voor het vormen van een werkgroep voor de betreffende richtlijn. Vanaf het eerste moment zullen ook collega’s uit aanpalende en betrokken (laboratorium)specialismen worden betrokken bij het opstellen van een richtlijn. Voor ontwikkeling, herziening en autorisatie CMI richtlijnen is een procedure beschikbaar. Deze procedure volgt de opbouw zoals aangedragen door de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). De FMS heeft in de afgelopen jaren de richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl) ontwikkeld. De richtlijnendatabase beoogt het forum te zijn voor alle medisch specialistische richtlijnen. Belangrijke kenmerken zijn de modulaire opbouw op basis van uitgangsvragen en de gestructureerde verantwoording op basis van de principes van ‘evidence based medicine’.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen richtlijnen ontwikkeld door en voor het CMI en multidisciplinaire richtlijnen waaraan leden namens het CMI een bijdrage leveren. Het onderscheid is noodzakelijk omdat het autorisatieproces verschilt en omdat de minimumnormen in CMI-richtlijnen na autorisatie automatisch de status van veldnorm krijgen. Multidisciplinaire richtlijnen kunnen door het CMI tot veldnorm worden bekrachtigd, echter niet automatisch.

Samenstelling en Lidmaatschap

De Commissie Richtlijnen bestaat uit 4 CMI-leden, samengesteld uit vertegenwoordigers uit UMC’s en algemene ziekenhuizen en waar mogelijk ййn laboratoriumspecialist medische immunologie in opleiding. Nieuwe leden voor de Commissie Richtlijnen worden (in functie: voorzitter, lid) voorgedragen door de Commissie Richtlijnen en benoemd door het bestuur van het CMI. Het lidmaatschap van de Commissie Richtlijnen betreft drie jaar, met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar. De commissie draagt zorg voor een gespreide uittreding van zittende leden.

Voor een herziening of nieuw te ontwikkelen richtlijn wordt een werkgroep samengesteld. Gestreefd wordt naar evenwichtige en relevante vertegenwoordiging van vakinhoudelijk deskundigen uit verschillende typen laboratoria. Aanvragers van diagnostiek dienen ook betrokken te worden bij het uitwerken van een medisch immunologische module. Een lid van de Commissie Richtlijnen is (ten minste corresponderend) lid van de werkgroep. De Commissie Richtlijnen publiceert de samenstelling van de werkgroep op de CMI-website.

Commissie Validatie

Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden

De Commissie Validatie van het CMI heeft als doel het faciliteren en organiseren van gezamenlijke validaties of verificaties van nieuwe diagnostische testen in het veld van de medische immunologie en de uitkomsten van deze studies beschikbaar te stellen aan collega-laboratoriumspecialisten.

De commissie is verantwoordelijk voor:

– de inventarisatie van potentieel interessante testen,

– het inventariseren van belangstellenden,

– het samenstellen van de werkgroepen,

– het coцrdineren en faciliteren van de studies,

– het accorderen van de validatieplannen,

– het bewaken van de tijdstermijnen,

– het accorderen van de validatierapporten,

– de communicatie over de lopende validaties,

– het actualiseren van de eisen voor validatieplannen en -rapporten, op basis van de geldende ISO 15189 norm.

De ingestelde werkgroepen zijn verantwoordelijk voor:

– het opstellen van de validatieplannen,

– na goedkeuring door de Commissie Validatie, de uitvoering van de validatie volgens plan en binnen de afgesproken termijn,

– het schrijven en beschikbaar stellen van het validatierapport conform de eisen van de Commissie Validatie.

Samenstelling en Lidmaatschap

De Commissie Validatie bestaat bij voorkeur uit 4 tot 5 CMI-leden met een evenredige vertegenwoordiging van laboratoriumspecialisten medische immunologie uit UMC’s en algemene ziekenhuizen.

Nieuwe leden voor de Commissie Validatie worden (in functie: voorzitter, lid) voorgedragen door de Commissie Validatie en benoemd door het bestuur van het CMI.

Het lidmaatschap van de Commissie Validatie betreft drie jaar, met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar. De commissie draagt zorg voor een gespreide uittreding van zittende leden.