Gearchiveerde nieuwsitems

Januari 2020: Dubbele felicitatie voor collega Ton Langerak
Per 1 november 2019 is collega Ton Langerak, laboratoriumspecialist medische immunologie te Erasmus MC Rotterdam, benoemd tot bijzonder hoogleraar Medische Immunologie. Daarnaast won hij tijdens het afgelopen NVVI jaarcongres de CMI wetenschapsprijs.

Het CMI feliciteert prof. dr. Ton Langerak met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Medische Immunologie in het Erasmus MC Rotterdam. Zijn leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is als volgt omschreven:
“De Medische Immunologie richt zich als vakgebied op onderzoek aan het afweersysteem en afweerziekten in de mens, en de vertaling van die onderzoeksresultaten naar concrete toepassingen (diagnostiek, prognostiek en therapiekeuze, monitoring) voor een optimale medische behandeling bij afweerziekten. Binnen de leerstoel ligt de focus op tumoren van het afweersysteem, met name chronische lymfatische maligniteiten. Het (translationele) onderzoek zal zich met name richten op het verder ontrafelen van de biologische en klinische variatie binnen diverse vormen van chronische leukemie (CLL, chronische T-celleukemie), welke zich typisch bevinden op het grensvlak van immunologie en hematologie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technologische benaderingen: moleculair (-omics technieken met DNA/RNA, inclusief “immunome” analyse), cellulair (multidimensionale fenotypering van cellen) en serologie (proteomics analyse van eiwitten). Inzicht in de mechanismen die van belang zijn bij het ontstaan van de diverse vormen van chronische leukemie (en/of subgroepen daarvan), zal bijdragen aan verbeterde vroegdetectie en risico-indeling (biomarker analyse), maar vooral ook aan optimale, gerichte therapie (precision medicine) en betere mogelijkheden om ecffectiviteit van therapie vast te stellen (monitoring).”

Een tweede felicitatie waard is de jaarlijkse CMI wetenschapprijs die door prof. dr. Ton Langerak gewonnen is, voor het beste abstract ingediend door een laboratoriumspecialist medische immunologie. Het in het abstract beschreven onderzoek richt zich op het voorspellen van post-transplant lymphoproliferative disorders (PTLD). Het abstract heeft de titel “Employing NGS Technology for improved, non-invasive early detection in post-transplant lymphoproliferative disorder in transplant recipients.” De prijs werd uitgereikt na afloop van de sessie Clinical/Medical Immunology van de Annual Meeting van de NVVI 2019 in Noordwijkerhout, door CMI voorzitter dr. Dörte Hamann.c

Juni 2019: CMI Prijs van Verdienste uitgereikt aan Arend Jan van Houte
De CMI Prijs van Verdienste is ingesteld in 2016 en is bestemd voor hen die langdurig sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en profilering van de medische immunologie als een klinisch ondersteunend specialisme. De pcrijs wordt om de drie jaar uitgereikt. Deze keer vond de uitreiking plaats tijdens het eerste CMI Symposium op 12 juni 2019. De prijs werd uitgereikt aan Arend Jan van Houte. Arend Jan van Houte is vanaf het moment dat hij medisch immunoloog is op zijn bescheiden, maar vasthoudende manier bezig geweest het beroep zichtbaar te maken. Werkend in algemene ziekenhuizen heeft hij altijd met aanpalende specialismen, zoals de medische microbiologie en de klinische chemie, samengewerkt en tevens de grenzen van ons vakgebied bewaakt. Met zijn toewijding en enthousiasme slaagde hij erin om ook collega’s met een andere achtergrond te overtuigen van de toegevoegde waarde van de medische immunologie. Arend Jan van Houte is een heel actief lid van het CMI. Slechts zelden miste hij een CMI ledenvergadering. Hij liet zijn stem horen en wist zijn visie op een prettige en aangename manier ten gehoor te brengen. Als voorzitter van de COR heeft hij gezorgd voor een gedegen opleidingsplan met vernieuwde en aangescherpte opleidingseisen. Als opleider heeft hij zijn passie en kennis overgedragen aan nieuwe generaties medisch immunologen. Hij was secretaris van het CMI bestuur en actief in de Commissie Visitatie en Accreditatie, als auditor en visitator. Zijn rol in de algemene ziekenhuizen, de samenwerking met andere specialismen en de consistente wijze waarop hij steeds weer de medische immunologie onder de aandacht brengt en bewaakt dat het vakgebied niet ondergesneeuwd raakt, heeft de doorslag gegeven om de CMI Prijs van Verdienste 2019 aan hem toe te kennen. Bij de prijs hoort ook een aandenken. Voor de tweede keer heeft het CMI bestuur ervoor gekozen om een beeldje uit te zoeken uit een collectie beelden gemaakt door Afrikaanse kunstenaars die in Nederland worden verkocht door Bany International BV. Bany werkt zonder winstoogmerk en ondersteunt daarmee lokale kunstenaarsgemeenschappen in Afrika. Het gekozen beeldje is een pelikaan. Dit keer niet vanwege de bekende symboliek van de moederpelikaan die haar jongen voedt met haar eigen bloed maar omdat het gewoon een heel mooi beeldje is.

Juni 2019: CMI Symposium
Geachte collega,
12 juni 2019 wordt het eerste CMI symposium gehouden. Georganiseerd door medisch immunologen, voor collega laboratorium specialisten, medisch specialisten en onderzoekers die interesse hebben in ontwikkelingen in de immunologie op het grensvlak van research, diagnostiek en kliniek. Met dit symposium hopen we een jaarlijks terugkerend event te organiseren dat een brug slaat tussen onderzoek, laboratoriumdiagnostiek en kliniek.
De onderwerpen van het programma zijn geïnspireerd door de Nobelprijzen die vorig jaar in de geneeskunde en in de scheikunde zijn toegekend: de ontwikkeling van therapeutische antistoffen en hun toepassing in de kliniek. De sprekers zijn experts op hun vakgebied. Zij zullen de onderwerpen van meerdere kanten belichten: het onderzoek, de toepassing in de klinische zorg en de betekenis van laboratoriumdiagnostiek.
Informatie over het symposium en registratie vindt u hier: cmisymposium.nl
Wij verwelkomen u graag op 12 juni!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het College van Medisch Immunologen
Dr. Dörte Hamann, voorzitter

Juni 2019: Afscheidsbijeenkomst Arend Jan van Houte
“Op 1 juni 2019 ga ik met pensioen, niet zonder weemoed, maar voor alles is een tijd. Ook een tijd om te vieren en jullie allen te bedanken voor de goede samenwerking gedurende vele jaren.” Op 1 juni 2019 neemt dr. Arend Jan van Houte, medisch immunoloog, wegens pensionering afscheid van het Diakonessenhuis en het Sint Antonius Ziekenhuis. Medisch immunologen zijn van harte uitgenodigd voor zijn afscheidsbijeenkomst op woensdag 5 juni 2019. Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de ontvangen uitnodiging.

Maart 2019: Bestuurswisseling CMI
Tijdens de afgelopen CMI ledenvergadering (28 maart 2019) heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Collega Jan Damoiseaux is afgetreden als secretaris van het CMI bestuur. Gedurende 7 jaar heeft Jan deze functie met veel enthousiasme vervuld. Het CMI is Jan dan ook zeer erkentelijk voor zijn inzet als secretaris en zijn werk als CMI bestuurslid ten bate van onze beroepsgroep. Jan wordt opgevolgd door collega Ton Langerak. Het CMI wenst Ton veel succes.

Maart 2018: prof.dr. Irma Joosten treedt af als voorzitten van het CMI.
Tijdens de CMI ledenvergadering van 28 maart 2018 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Na een termijn van 6 jaar is Irma Joosten afgetreden als onze voorzitter. Het CMI is Irma zeer erkentelijk voor alles wat ze als CMI voorzitter voor onze beroepsgroep heeft betekend. Irma heeft zich de afgelopen periode met name ingezet voor de professionalisering van het CMI. Het CMI voorzitterschap voor de volgende termijn wordt overgenomen door collega dr. Dörte Hamann, unaniem gesteund door de CMI leden.

Secretaris Jan Damoiseaux sprak Irma bij haar aftreden op gepaste wijze toe:

Beste Irma,
Je termijn van 6 jaar als CMI voorzitter zit er op! Mocht je dat anders willen, besef dan dat je zelf debet bent aan het vaststellen van deze termijn. Onder jouw hoede is er een professionele organisatie opgebouwd. We hebben een professioneel statuut, een beleidsplan, jaarverslagen en een mooie website. Bovendien hebben we nu een effectieve vergaderstructuur. De consequentie is wel dat er niet meer valt te sjoemelen met de vastgestelde maximale zittingstermijnen, en het lidmaatschap is wat duurder geworden… Voor jou komt er nu ook een einde aan onze clandestiene vergadercultuur. Als junkies verzamelden we enkele malen per jaar in de buurt van Eindhoven CS en probeerden ons daar te warmen aan een kop koffie. Daarmee lijkt het CMI wel een criminele organisatie in het zuiden van het land, maar niets is minder waar. Bij jou staat integriteit hoog in het vaandel en bovendien heb je erkenning van onze beroepsgroep op de agenda gezet. Die gewenste zichtbaarheid past natuurlijk niet bij een boevenbende. Als we zeggen 6 jaar voorzitter CMI, zeggen we niet 6 jaar CMI bestuur. Ook voor 2012 zat jij al een aantal jaren in het bestuur. Je hebt je daar gemanifesteerd als bruggenbouwer: je hebt een belangrijke rol gespeeld in het samengaan van de medische immunologie met de transplantatie immunologie, je hebt een bestuursfunctie vervuld voor de NVKC, en je hebt je ingezet voor verbreding van de horizon van de laboratoriumgeneeskunde in de FMLS. Jouw kracht is te vinden in het feit dat je een duidelijk doel voor ogen hebt, dat je de mensen in je omgeving de ruimte geeft, en dat je een effectieve vergadertechniek hanteert. Met betrekking tot dit laatste is het opvallend dat de vergadering altijd op tijd is afgerond en dat iedereen het gevoel heeft dat er weer stappen voorwaarts gezet zijn. Voor bovengenoemde aspecten wil ik je bedanken, mede namens de andere bestuursleden voor de fijne samenwerking, en belangrijker nog, voor de inzet die je voor onze beroepsvereniging hebt laten zien!

Januari 2018: Prof. dr. Piet Limburg neemt afscheid als hoofd van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het UMCG.
Na 40 jaar immunologie zal Piet per 1 januari 2018 gaan genieten van een welverdiend pensioen. De immunologie loopt als een rode draad door Piets carrière. Piet is begonnen als student-assistent en eindigt als hoogleraar medische immunologie. Sinds 1997 was Piet hoofd van het diagnostisch laboratorium Klinische Immunologie en in 1999 werd Piet medisch immunoloog en vijf jaar later opleider medische immunologie; zijn betrokkenheid bij de opleiding blijkt ook uit zijn langdurig lidmaatschap van de landelijke Commissie Opleiding en Registratie NVVI. In 2006 werd Piet hoofd van het Laboratoriumcentrum. Hij was in 2007 de drijvende kracht achter de oprichting van de Afdeling Laboratoriumgeneeskunde binnen het UMCG, waarin het Laboratoriumcentrum en de laboratoriumspecialisten bij elkaar werden gebracht in één organisatie. Met Piet als afdelingshoofd (en als hoofd van de sector Immunologie) heeft de afdeling grote sprongen voorwaarts gemaakt. Wij zullen zijn grote kennis, inzet en gezelligheid missen! Ter gelegenheid van het afscheid van Piet is een symposium georganiseerd.

December 2017: Op het NVVI jaarcongres te Noordwijkerhout zijn onze collega medisch immunologen prof.dr. Frans Claas en en prof.dr. Rob Benner in de prijzen gevallen.
Frans Claas werd gehuldigd als Van Loghem Laureaat 2017 vanwege zijn wetenschappelijke bijdrage aan de transplantatie immunologie (lees meer).
Rob Benner kreeg de Jon van Rood Penning uitgereikt voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied immunologie in Nederland (lees meer). Rob is de eerste, die deze prijs in ontvangst mocht nemen.

September 2017: Prof.dr. J.J.M. van Dongen benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Leiden
Het College van  Bestuur van de Universiteit Leiden heeft onze collega Jacques van Dongen benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht Medische Immunologie.
Jacques zal zijn hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie getiteld “Immunomonitoring in de patiëntenzorg. Hoe we het afweersysteem kunnen gebruiken voor de diagnose en het vervolgen van ziekten.”
De oratie is op vrijdag 10 november 2017 in het Academiegebouw te Leiden.

December 2016: CMI Award voor Herbert Hooijkaas
Medisch immunoloog prof.dr. Herbert Hooijkaas heeft de CMI prijs van verdienste, de CMI Award, ontvangen. Op de NVVI website is hierover een nieuwsbericht geplaatst (link).

© College van Medisch Immunologen