Commissies

Commissie Opleiding en Registratie (COR)

De opleiding tot laboratoriumspecialist medische immunologie valt onder de verantwoordelijkheid van het CMI, onder auspiciën van de NVVI. Het CMI heeft de Commissie Opleiding en Registratie (COR) ingesteld.

De COR is verantwoordelijk voor het formuleren en regelmatig actualiseren van de voorwaarden waaraan de opleiding medische immunologie dient te voldoen; het bewaken van de kwaliteit van de opleidingscentra en de opleidingen middels periodieke visitatie en erkenning van de opleidingscentra; het goedkeuren van de individuele opleidingsplannen; het toetsen van de kennis en deskundigheid van de kandidaten die in opleiding zijn tot medisch immunoloog gedurende en aan het einde van de opleiding; de erkenning als medisch immunoloog van kandidaten die hun opleiding hebben afgerond en hun inschrijving in het register van medisch immunologen; het toetsen van de actuele kennis en deskundigheid van geregistreerde medisch immunologen middels de vigerende herregistratieprocedure.

De COR bestaat uit 9 leden:

Dr. A.C. Bloem, voorzitter
Dr. C. Roozendaal, secretaris
Dr. N.M. Lardy
Dr. A. van der Meer
Dr. J. Potjewijd (internist/klinisch immunoloog)
Dr. M.W.J. Schreurs
Dr. W.A.T. Slieker
Dr. A.A. van Beek (representatie medisch immunologen in opleiding)

Commissie Visitatie en Accreditatie (CVA)

Het CMI beschouwt accreditatie van laboratoria die patiëntgebonden laboratoriumonderzoek verrichten als de belangrijkste waarborg voor de kwaliteit van de laboratoriumzorg en stelt daarom dat laboratoria die medisch-immunologisch patiëntgebonden laboratoriumonderzoek verzorgen zich dienen te houden aan de kwaliteitscriteria zoals geformuleerd in de ISO-15189-norm. De bronscopes voor het medisch immunologische werkterrein zijn door de commissie visitatie en accreditatie (CVA) onder auspiciën van het CMI vastgesteld.

De CVA is verantwoordelijk voor visitatie ten behoeve van accrediterende organisaties van laboratoria waar het vakgebied medische immunologie een aandachtsgebied is; het ontwikkelen en bijhouden van beroepsrichtlijnen; vertegenwoordiging en participatie in commissies en gebruikersraden/overlegstructuren van kwaliteitsinstanties, zoals Raad van Accreditatie.

De CVA bestaat uit 15 leden:

Dr. M.R. Batstra, voorzitter (tevens begeleidingscommissie ISO-15189)
Dr. W. Allebes
Dr. A.C. Bloem
Dr. B.G. Hepkema
Dr. M. Heron
Dr.Ir. C.A. Koelman (plaatsvervanger begeleidingscommissie ISO-15189)
Prof dr. A.W. Langerak
Dr. N.M. Lardy
Dr. E.G. van Lochem
Dr.Ir. A.H.L. Mulder
Dr. D.L. Roelen
Dr. C. Roozendaal
Dr. I.M.W. van Hoogstraten
Dr. W.A.T. Slieker
Dr. C.E.M. Voorter

Commissie Validatie

De Commissie  Validatie van het CMI heeft als doel het faciliteren en organiseren van gezamenlijke validaties of verificaties van  nieuwe diagnostische testen in het veld van de medische immunologie en de uitkomsten van deze studies beschikbaar te stellen aan collega-laboratoriumspecialisten. Meer informatie aangaande de werkwijze, samenstelling, verantwoordelijkheden en praktische uitwerking: link.

De Commissie Validatie bestaat uit 6 leden:

Dr. ir. C.A. Koelman
Dr. H. Bontkes
Dr. R.G. van der Molen
Dr. ir. A.H.L. Mulder
Dr. A. Roos

De te volgen procedure voor CMI Validatie/Verificatie is beschikbaar als download in het ledengedeelte (login vereist). Hier zijn eveneens de rapporten van de door CMI Commissie Validatie geaccordeerde validaties/verificaties beschikbaar als download.

Commissie Richtlijnen

De Commissie Richlijnen bestaat uit 4 leden:

Dr. M. Heron
Dr. E.G. v. Lochem
Dr. B. Meek
Dr. H.G. Otten

Een overzicht van de richtlijnen, die door de NVVI/CMI als veldnorm zijn geaccepteerd is opgenomen op de pagina Richtlijnen.

© College van Medisch Immunologen